ثبت دامنه

نام دامنه جدید مورد نظر خود را تایپ نمایید تا امکان ثبت آن بررسی گردد

مرور پسوندها بر اساس موضوع

دامنه
هزینه ثبت دامنه
هزینه انتقال دامنه
هزینه تمدید دامنه
.com
2,460,000 ریال
1 سال
2,460,000 ریال
1 سال
2,460,000 ریال
1 سال
.net
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
.org
3,000,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.info
1,800,000 ریال
1 سال
4,350,000 ریال
1 سال
4,350,000 ریال
1 سال
.biz
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.us
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.co
8,265,000 ریال
1 سال
8,265,000 ریال
1 سال
8,265,000 ریال
1 سال
.ws
7,500,000 ریال
1 سال
7,500,000 ریال
1 سال
7,500,000 ریال
1 سال
.name
2,730,000 ریال
1 سال
2,730,000 ریال
1 سال
2,730,000 ریال
1 سال
.mobi
2,400,000 ریال
1 سال
7,500,000 ریال
1 سال
7,500,000 ریال
1 سال
.tv
10,650,000 ریال
1 سال
10,650,000 ریال
1 سال
10,650,000 ریال
1 سال
.pro
1,950,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.co.uk
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.eu
1,350,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.asia
4,050,000 ریال
1 سال
4,050,000 ریال
1 سال
4,050,000 ریال
1 سال
.top
900,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.tel
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.country
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
8,850,000 ریال
1 سال
.company
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.live
7,650,000 ریال
1 سال
7,650,000 ریال
1 سال
7,650,000 ریال
1 سال
.shop sale!
2,700,000 ریال
1 سال
8,700,000 ریال
1 سال
8,700,000 ریال
1 سال
.store
1,500,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.sale
2,400,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.business
5,850,000 ریال
1 سال
5,850,000 ریال
1 سال
5,850,000 ریال
1 سال
.online
1,500,000 ریال
1 سال
9,750,000 ریال
1 سال
9,750,000 ریال
1 سال
.agency
1,500,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.clinic
14,400,000 ریال
1 سال
14,400,000 ریال
1 سال
14,400,000 ریال
1 سال
.center
3,000,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
.city
6,165,000 ریال
1 سال
6,165,000 ریال
1 سال
6,165,000 ریال
1 سال
.site
900,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
.blog
2,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
.tech
1,800,000 ریال
1 سال
13,500,000 ریال
1 سال
13,500,000 ریال
1 سال
.cloud
5,700,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
5,700,000 ریال
1 سال
.download
1,500,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
.me
3,000,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.men
1,500,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.game
96,000,000 ریال
1 سال
96,000,000 ریال
1 سال
96,000,000 ریال
1 سال
.trade
1,500,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
.digital
1,200,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
.design
14,265,000 ریال
1 سال
14,265,000 ریال
1 سال
14,265,000 ریال
1 سال
.domains
9,150,000 ریال
1 سال
9,150,000 ریال
1 سال
9,150,000 ریال
1 سال
.host
26,697,000 ریال
1 سال
26,697,000 ریال
1 سال
26,697,000 ریال
1 سال
.black
6,000,000 ریال
1 سال
14,400,000 ریال
1 سال
14,400,000 ریال
1 سال
.stream
1,500,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.love
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
8,250,000 ریال
1 سال
.life
1,200,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.win
1,500,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
8,550,000 ریال
1 سال
.xyz
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
.in
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
.uk
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
.de
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
.cc
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.bz
8,115,000 ریال
1 سال
8,115,000 ریال
1 سال
8,115,000 ریال
1 سال
.at
3,912,000 ریال
1 سال
3,912,000 ریال
1 سال
3,912,000 ریال
1 سال
.li
3,615,000 ریال
1 سال
3,615,000 ریال
1 سال
3,615,000 ریال
1 سال
.se
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
5,400,000 ریال
1 سال
.ایران
0 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.co.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.app
6,150,000 ریال
1 سال
6,150,000 ریال
1 سال
6,150,000 ریال
1 سال
.ac.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.website
900,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
.pet
2,100,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
.sch.ir
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.id.ir new!
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
120,000 ریال
1 سال
.pw
900,000 ریال
1 سال
7,500,000 ریال
1 سال
7,500,000 ریال
1 سال
.bid
1,500,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
.computer
5,250,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.fun
900,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
.email
1,200,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.photo
3,300,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.date
1,500,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.cam
1,050,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.show
2,700,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.boutique
1,500,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.space
900,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
.world
1,350,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.works
1,800,000 ریال
1 سال
9,150,000 ریال
1 سال
9,150,000 ریال
1 سال
.today
1,350,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
.ac
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
15,000,000 ریال
1 سال
.marketing
3,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
9,000,000 ریال
1 سال
.organic
7,500,000 ریال
1 سال
18,000,000 ریال
1 سال
18,000,000 ریال
1 سال
.media
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
8,400,000 ریال
1 سال
.shopping
3,900,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
7,200,000 ریال
1 سال
.art
2,400,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های متنوع آسان رایان انتخاب کنید

پکیج های هاست آسان رایان متناسب با هر نوع نیاز و بودجه

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

(مخصوص تمدید دامنه های بین المللی ثبت شده خارج از آسان رایان)

با انتقال دامنه خود به حساب کاربری تان در آسان رایان، تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید.

کاربر گرامی :

  • در صورتی که دامین خود را از شرکتی غیر از آسان رایان خریداری کرده اید و هم اکنون قصد تمدید آن توسط آسان رایان را دارید، کافی است با وارد کردن نام دامین خود و Auth-code آن دامین در همین صفحه، آن را به اکانت کاربری خود در آسان رایان منتقل نمایید.

    لازم به ذکر است با این انتقال دامنه شما به مدت یکسال نیز تمدید خواهد شد.  

انتقال دامنه