ثبت دامنه

نام دامنه جدید مورد نظر خود را تایپ نمایید تا امکان ثبت آن بررسی گردد

مرور پسوندها بر اساس موضوع

دامنه
هزینه ثبت دامنه
هزینه انتقال دامنه
هزینه تمدید دامنه
.com
2,782,500 ریال
1 Year
3,080,000 ریال
1 Year
3,080,000 ریال
1 Year
.net
3,605,000 ریال
1 Year
3,605,000 ریال
1 Year
3,605,000 ریال
1 Year
.org
3,500,000 ریال
1 Year
4,025,000 ریال
1 Year
4,025,000 ریال
1 Year
.ir
139,000 ریال
1 Year
139,000 ریال
1 Year
139,000 ریال
1 Year
.info
1,505,000 ریال
1 Year
5,250,000 ریال
1 Year
5,250,000 ریال
1 Year
.biz
5,425,000 ریال
1 Year
5,425,000 ریال
1 Year
5,425,000 ریال
1 Year
.us
2,975,000 ریال
1 Year
2,975,000 ریال
1 Year
2,975,000 ریال
1 Year
.co
8,260,000 ریال
1 Year
8,260,000 ریال
1 Year
8,260,000 ریال
1 Year
.ws
8,750,000 ریال
1 Year
8,750,000 ریال
1 Year
8,750,000 ریال
1 Year
.name
3,185,000 ریال
1 Year
3,185,000 ریال
1 Year
3,185,000 ریال
1 Year
.mobi
2,800,000 ریال
1 Year
8,750,000 ریال
1 Year
8,750,000 ریال
1 Year
.tv
12,425,000 ریال
1 Year
12,425,000 ریال
1 Year
12,425,000 ریال
1 Year
.pro
2,275,000 ریال
1 Year
5,425,000 ریال
1 Year
5,425,000 ریال
1 Year
.co.uk
2,975,000 ریال
1 Year
2,975,000 ریال
1 Year
2,975,000 ریال
1 Year
.eu
1,575,000 ریال
1 Year
2,800,000 ریال
1 Year
2,800,000 ریال
1 Year
.asia
4,725,000 ریال
1 Year
4,725,000 ریال
1 Year
4,725,000 ریال
1 Year
.top
1,050,000 ریال
1 Year
2,100,000 ریال
1 Year
2,100,000 ریال
1 Year
.tel
4,550,000 ریال
1 Year
4,550,000 ریال
1 Year
4,550,000 ریال
1 Year
.country
10,325,000 ریال
1 Year
10,325,000 ریال
1 Year
10,325,000 ریال
1 Year
.company
6,300,000 ریال
1 Year
6,300,000 ریال
1 Year
6,300,000 ریال
1 Year
.live
8,925,000 ریال
1 Year
8,925,000 ریال
1 Year
8,925,000 ریال
1 Year
.shop sale!
3,150,000 ریال
1 Year
10,150,000 ریال
1 Year
10,150,000 ریال
1 Year
.store
1,750,000 ریال
1 Year
17,500,000 ریال
1 Year
17,500,000 ریال
1 Year
.sale
2,800,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.business
6,825,000 ریال
1 Year
6,825,000 ریال
1 Year
6,825,000 ریال
1 Year
.online
1,750,000 ریال
1 Year
11,375,000 ریال
1 Year
11,375,000 ریال
1 Year
.agency
1,750,000 ریال
1 Year
6,300,000 ریال
1 Year
6,300,000 ریال
1 Year
.clinic
16,800,000 ریال
1 Year
16,800,000 ریال
1 Year
16,800,000 ریال
1 Year
.center
3,500,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
.city
7,192,500 ریال
1 Year
7,192,500 ریال
1 Year
7,192,500 ریال
1 Year
.site
1,050,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
.blog
2,800,000 ریال
1 Year
9,800,000 ریال
1 Year
9,800,000 ریال
1 Year
.tech
2,100,000 ریال
1 Year
15,750,000 ریال
1 Year
15,750,000 ریال
1 Year
.cloud
6,650,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
.download
1,750,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
.me
1,400,000 ریال
1 Year
5,600,000 ریال
1 Year
5,600,000 ریال
1 Year
.men
1,750,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.game
100,000,000 ریال
1 Year
100,000,000 ریال
1 Year
100,000,000 ریال
1 Year
.trade
1,750,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
.digital
1,400,000 ریال
1 Year
9,800,000 ریال
1 Year
9,800,000 ریال
1 Year
.design
16,642,500 ریال
1 Year
16,642,500 ریال
1 Year
16,642,500 ریال
1 Year
.domains
10,675,000 ریال
1 Year
10,675,000 ریال
1 Year
10,675,000 ریال
1 Year
.host
31,146,500 ریال
1 Year
31,146,500 ریال
1 Year
31,146,500 ریال
1 Year
.black
7,000,000 ریال
1 Year
16,800,000 ریال
1 Year
16,800,000 ریال
1 Year
.stream
1,750,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.love
9,625,000 ریال
1 Year
9,625,000 ریال
1 Year
9,625,000 ریال
1 Year
.life
1,400,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.win
1,750,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
9,975,000 ریال
1 Year
.xyz
4,200,000 ریال
1 Year
4,200,000 ریال
1 Year
4,200,000 ریال
1 Year
.in
4,025,000 ریال
1 Year
4,025,000 ریال
1 Year
4,025,000 ریال
1 Year
.uk
3,325,000 ریال
1 Year
3,325,000 ریال
1 Year
3,325,000 ریال
1 Year
.de
2,275,000 ریال
1 Year
2,275,000 ریال
1 Year
2,275,000 ریال
1 Year
.cc
4,550,000 ریال
1 Year
4,550,000 ریال
1 Year
4,550,000 ریال
1 Year
.bz
9,467,500 ریال
1 Year
9,467,500 ریال
1 Year
9,467,500 ریال
1 Year
.at
4,564,000 ریال
1 Year
4,564,000 ریال
1 Year
4,564,000 ریال
1 Year
.li
4,217,500 ریال
1 Year
4,217,500 ریال
1 Year
4,217,500 ریال
1 Year
.se
6,300,000 ریال
1 Year
6,300,000 ریال
1 Year
6,300,000 ریال
1 Year
.ایران
0 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.co.ir
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.app
7,175,000 ریال
1 Year
7,175,000 ریال
1 Year
7,175,000 ریال
1 Year
.ac.ir
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.website
1,050,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
.pet
2,450,000 ریال
1 Year
7,350,000 ریال
1 Year
7,350,000 ریال
1 Year
.sch.ir
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.id.ir new!
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
120,000 ریال
1 Year
.pw
1,050,000 ریال
1 Year
8,750,000 ریال
1 Year
8,750,000 ریال
1 Year
.bid
1,925,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
.computer
6,125,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.fun
1,050,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
.email
1,925,000 ریال
1 Year
7,000,000 ریال
1 Year
7,000,000 ریال
1 Year
.photo
3,850,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.date
1,750,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.cam
1,225,000 ریال
1 Year
5,250,000 ریال
1 Year
5,250,000 ریال
1 Year
.show
3,150,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.boutique
1,750,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.space
1,050,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
.world
1,575,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.works
2,100,000 ریال
1 Year
10,675,000 ریال
1 Year
10,675,000 ریال
1 Year
.today
1,575,000 ریال
1 Year
7,700,000 ریال
1 Year
7,700,000 ریال
1 Year
.ac
17,500,000 ریال
1 Year
17,500,000 ریال
1 Year
17,500,000 ریال
1 Year
.marketing
3,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
10,500,000 ریال
1 Year
.organic
8,750,000 ریال
1 Year
21,000,000 ریال
1 Year
21,000,000 ریال
1 Year
.media
9,800,000 ریال
1 Year
9,800,000 ریال
1 Year
9,800,000 ریال
1 Year
.shopping
4,550,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
8,400,000 ریال
1 Year
.art
2,800,000 ریال
1 Year
5,250,000 ریال
1 Year
5,250,000 ریال
1 Year

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های متنوع آسان رایان انتخاب کنید

پکیج های هاست آسان رایان متناسب با هر نوع نیاز و بودجه

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

(مخصوص تمدید دامنه های بین المللی ثبت شده خارج از آسان رایان)

با انتقال دامنه خود به حساب کاربری تان در آسان رایان، تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید.

کاربر گرامی :

  • در صورتی که دامین خود را از شرکتی غیر از آسان رایان خریداری کرده اید و هم اکنون قصد تمدید آن توسط آسان رایان را دارید، کافی است با وارد کردن نام دامین خود و Auth-code آن دامین در همین صفحه، آن را به اکانت کاربری خود در آسان رایان منتقل نمایید.

    لازم به ذکر است با این انتقال دامنه شما به مدت یکسال نیز تمدید خواهد شد.  

Transfer a domain