ثبت دامنه

نام دامنه جدید مورد نظر خود را تایپ نمایید تا امکان ثبت آن بررسی گردد

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوندها بر اساس موضوع

دامنه
هزینه ثبت دامنه
هزینه انتقال دامنه
هزینه تمدید دامنه
.com
3,813,900 ریال
1 سال
3,813,900 ریال
1 سال
3,896,900 ریال
1 سال
.net
4,565,000 ریال
1 سال
4,565,000 ریال
1 سال
4,565,000 ریال
1 سال
.org
4,565,000 ریال
1 سال
4,565,000 ریال
1 سال
4,565,000 ریال
1 سال
.ir
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
.info
6,640,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
.biz
6,225,000 ریال
1 سال
6,225,000 ریال
1 سال
6,225,000 ریال
1 سال
.us
3,527,500 ریال
1 سال
3,527,500 ریال
1 سال
3,527,500 ریال
1 سال
.co
11,205,000 ریال
1 سال
11,205,000 ریال
1 سال
11,205,000 ریال
1 سال
.ws
8,715,000 ریال
1 سال
8,715,000 ریال
1 سال
8,715,000 ریال
1 سال
.name
3,735,000 ریال
1 سال
3,735,000 ریال
1 سال
3,735,000 ریال
1 سال
.mobi
2,075,000 ریال
1 سال
8,715,000 ریال
1 سال
8,715,000 ریال
1 سال
.tv
11,620,000 ریال
1 سال
11,620,000 ریال
1 سال
11,620,000 ریال
1 سال
.pro
2,490,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
.co.uk
3,527,500 ریال
1 سال
3,527,500 ریال
1 سال
3,527,500 ریال
1 سال
.eu
1,867,500 ریال
1 سال
3,320,000 ریال
1 سال
3,320,000 ریال
1 سال
.asia
4,980,000 ریال
1 سال
4,980,000 ریال
1 سال
4,980,000 ریال
1 سال
.top
1,245,000 ریال
1 سال
2,905,000 ریال
1 سال
2,905,000 ریال
1 سال
.tel
4,980,000 ریال
1 سال
4,980,000 ریال
1 سال
4,980,000 ریال
1 سال
.country
4,150,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.company
2,490,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.live
2,075,000 ریال
1 سال
8,715,000 ریال
1 سال
8,715,000 ریال
1 سال
.shop sale!
2,075,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
.store
2,075,000 ریال
1 سال
18,675,000 ریال
1 سال
18,675,000 ریال
1 سال
.sale
3,735,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.business
2,490,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.online
2,075,000 ریال
1 سال
11,205,000 ریال
1 سال
11,205,000 ریال
1 سال
.agency
2,490,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
.clinic
6,640,000 ریال
1 سال
16,600,000 ریال
1 سال
16,600,000 ریال
1 سال
.center
4,980,000 ریال
1 سال
7,470,000 ریال
1 سال
7,470,000 ریال
1 سال
.city
3,735,000 ریال
1 سال
7,055,000 ریال
1 سال
7,055,000 ریال
1 سال
.site
1,245,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
.blog
2,075,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
.tech
2,075,000 ریال
1 سال
15,770,000 ریال
1 سال
15,770,000 ریال
1 سال
.cloud
7,055,000 ریال
1 سال
7,055,000 ریال
1 سال
7,055,000 ریال
1 سال
.download
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
.me
3,320,000 ریال
1 سال
6,225,000 ریال
1 سال
6,225,000 ریال
1 سال
.men
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
.game
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.trade
9,130,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
.digital
2,075,000 ریال
1 سال
11,620,000 ریال
1 سال
11,620,000 ریال
1 سال
.design
15,770,000 ریال
1 سال
15,770,000 ریال
1 سال
15,770,000 ریال
1 سال
.domains
6,640,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
.host
29,050,000 ریال
1 سال
29,050,000 ریال
1 سال
29,050,000 ریال
1 سال
.black
6,640,000 ریال
1 سال
18,675,000 ریال
1 سال
18,675,000 ریال
1 سال
.stream
9,130,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
9,130,000 ریال
1 سال
.love
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
.life
2,075,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.win
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.xyz
1,245,000 ریال
1 سال
4,980,000 ریال
1 سال
4,980,000 ریال
1 سال
.in
5,395,000 ریال
1 سال
5,810,000 ریال
1 سال
5,810,000 ریال
1 سال
.uk
2,905,000 ریال
1 سال
2,905,000 ریال
1 سال
2,905,000 ریال
1 سال
.de
2,697,500 ریال
1 سال
2,697,500 ریال
1 سال
2,697,500 ریال
1 سال
.cc
4,565,000 ریال
1 سال
4,565,000 ریال
1 سال
4,565,000 ریال
1 سال
.bz
8,300,000 ریال
1 سال
8,300,000 ریال
1 سال
8,300,000 ریال
1 سال
.at
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.li
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
4,150,000 ریال
1 سال
.se
6,225,000 ریال
1 سال
6,225,000 ریال
1 سال
6,225,000 ریال
1 سال
.ایران
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
.co.ir
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
.app
6,640,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
.ac.ir
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
.website
1,245,000 ریال
1 سال
7,055,000 ریال
1 سال
7,055,000 ریال
1 سال
.pet
4,980,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
6,640,000 ریال
1 سال
.sch.ir
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
.id.ir new!
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
139,000 ریال
1 سال
.pw
1,245,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
.bid
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
.computer
6,640,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.fun
1,660,000 ریال
1 سال
7,470,000 ریال
1 سال
7,470,000 ریال
1 سال
.email
3,320,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
.photo
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
.date
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
9,545,000 ریال
1 سال
.cam
1,452,500 ریال
1 سال
7,470,000 ریال
1 سال
7,470,000 ریال
1 سال
.show
3,735,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.boutique
2,490,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
.space
1,245,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
.world
2,490,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.works
3,320,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
.today
2,075,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
7,885,000 ریال
1 سال
.ac
15,770,000 ریال
1 سال
15,770,000 ریال
1 سال
15,770,000 ریال
1 سال
.marketing
4,150,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
10,790,000 ریال
1 سال
.organic
6,225,000 ریال
1 سال
22,825,000 ریال
1 سال
22,825,000 ریال
1 سال
.media
2,490,000 ریال
1 سال
11,620,000 ریال
1 سال
11,620,000 ریال
1 سال
.shopping
6,225,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
10,375,000 ریال
1 سال
.art
2,490,000 ریال
1 سال
5,395,000 ریال
1 سال
5,395,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های متنوع آسان رایان انتخاب کنید

پکیج های هاست آسان رایان متناسب با هر نوع نیاز و بودجه

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

(مخصوص تمدید دامنه های بین المللی ثبت شده خارج از آسان رایان)

با انتقال دامنه خود به حساب کاربری تان در آسان رایان، تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید.

کاربر گرامی :

  • در صورتی که دامین خود را از شرکتی غیر از آسان رایان خریداری کرده اید و هم اکنون قصد تمدید آن توسط آسان رایان را دارید، کافی است با وارد کردن نام دامین خود و Auth-code آن دامین در همین صفحه، آن را به اکانت کاربری خود در آسان رایان منتقل نمایید.

    لازم به ذکر است با این انتقال دامنه شما به مدت یکسال نیز تمدید خواهد شد.  

انتقال دامنه