ثبت گروهی دامنه


دامنه ها را با Enter از هم جدا نمایید (حداکثر 10 دامنه)

دامین وضعیت اقدامات